Skip to content

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА EAZY

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Тази интернет страница Ви се предоставя от „ДОВЕРИЕ-ГРИЖА“ ЕАД, еднолично акционерно дружество, регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията на Република България, с единен идентификационен код (ЕИК) 204956297, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Троян, ул. „Преспа“ № 55.
Термините „ние“, „нас“ „наш“ и „EAZY” се отнасят за продуктите на „ДОВЕРИЕ-ГРИЖА“ ЕАД.

Чрез достъпа до или използването на тази интернет страница по какъвто и да е начин Вие се съгласявате да спазвате следните Общи условия за ползване на интернет страницата на EAZY* (“Общи условия”). Моля прочетете Общите условия внимателно, защото те съдържат информация относно Вашите законни права и ограниченията на тези права. В случай че не сте съгласни с настоящите условия, моля не използвайте тази интернет страница.

Поради продължаващите технически нововъведения и промените в правната рамка е възможно да се налагат и промени в настоящите Общи условия. С оглед на последното се обръщаме към потребителя с молба да чете тези Общи условия преди всяко посещение на тази интернет страница и да има предвид всички промени.

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО АВТОРСКОТО ПРАВО И ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ

Цялото съдържание на тази интернет страница (текстове, изображения, звук и други материали достъпни на нея) включително програмния код, който оперира тази интернет страница, са собственост на „ДОВЕРИЕ-ГРИЖА“ ЕАД. Дизайнът и оформлението на тази интернет страница са защитени от авторско право, права върху базата данни, дизайн и други и не могат да бъдат копирани или имитирани изцяло или отчасти. Всички права са запазени от „ДОВЕРИЕ-ГРИЖА“ ЕАД. Както съдържанието и дизайнът, така и структурата на интернет страницата се защитават от авторското право.

Всяко възпроизвеждане на информация или данни и по-специално употребата на текстовете или части от тях или на снимков материал изисква предварителното писмено съгласие на „ДОВЕРИЕ-ГРИЖА“ ЕАД. Правата за разпространяването и репродукцията са запазени от „ДОВЕРИЕ-ГРИЖА“ ЕАД.

Всички търговски марки, показани на тази интернет страница, са или собственост, или се използват съгласно предоставена лицензия от „ДОВЕРИЕ-ГРИЖА“ ЕАД. Не е разрешено да теглите, копирате, променяте или използвате по какъвто и да е начин търговските марки без нашето предварително писмено съгласие или съгласието на третата страна, която може да притежава права върху търговските марки. Всякаква неразрешена употреба или злоупотреба с търговските марки е изрично забранена и представлява нарушение на действащото законодателство.

 
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОДУКТИТЕ

Показването на който и да е продукт на интернет страницата не представлява оферта за продажба или доставка на този продукт.

Продуктите, показвани на тази интернет страница, са примери за продуктите, произвеждани от „ДОВЕРИЕ-ГРИЖА“ ЕАД. „ДОВЕРИЕ-ГРИЖА“ ЕАД не гарантира, че продукт, показан на тази интернет страница, се предлага и във Вашата страна или регион, нито че името, описанието или спецификацията на продукта ще са същите като тези, посочени на интернет страницата.

 
СПОДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

На тази интернет страница ние може да включим функции, които Ви позволяват да споделяте съдържание. Моля отбележете, че при споделяне на съдържание чрез тази интернет страница Вашето съдържание може да стане публично достъпно.

Вие предоставяте на „ДОВЕРИЕ-ГРИЖА“ ЕАД неизключителни, прехвърляеми, безвъзмездни, безсрочни и неотменими права и лиценз за целия свят, без да Ви компенсираме за използването, възпроизвеждането, разпространяването, адаптирането, извличането, предаването, показването и представянето – публично и всякакво друго – на това съдържание.

Гореописаните лицензионни права не се прекратяват при прекратяване на Вашата употреба на тази интернет страница. За цялото съдържание, което споделяте чрез тази интернет страница, Вие декларирате и гарантирате, че имате всички права, необходими за предоставянето на посочените лицензи.

 
СЪЗДАВАНЕ НА ЛИНКОВЕ КЪМ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Вие може да създадете връзка (хиперлинк) към тази интернет страница, но само с нашето предварително писмено съгласие за това и в съответствие с указанията, които може да Ви дадем в тази връзка. По-конкретно можете да се свържете само от интернет страница, която е Ваша собственост и може да се свържете само с началната ни страница.
По всяко време можем да поискаме от Вас да премахнете от интернет страницата си връзката (хиперлинкът) към тази интернет страница, нашите търговски марки или лога и може да предприемем всички позволени от закона правни и фактически действия, които считаме за подходящи срещу Вас. В случай на причинена вреда или загуба Вие ще ни обезщетите за всяка вреда или загуба, която сме претърпели в резултат на свързването с тази интернет страница.

 
ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИНКОВЕ КЪМ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Тази интернет страница може да съдържа хиперлинкове към интернет страници, администрирани от трети лица, които не са „ДОВЕРИЕ-ГРИЖА“ ЕАД. Тези хиперлинкове са предоставени само за Ваше сведение. Ние не контролираме тези интернет страници и не носим отговорност за тяхното съдържанието, за политиката им за поверителност, нито пък за други практики и политики на тези интернет страници.

Поместването от наша страна на хиперлинкове към тези интернет страници не предполага одобрение на материала, съдържащ се в тези интернет страници, нито сътрудничество с техните администратори.
„ДОВЕРИЕ-ГРИЖА“ ЕАД не носи никаква отговорност за каквито и да е нарушения на авторски права, права върху търговски марки или нарушение на други права на индустриална собственост и права на личността, извършени на интернет страница, достъпът до който се е осъществил чрез хиперлинк.

 
ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

„ДОВЕРИЕ-ГРИЖА“ ЕАД публикува тази интернет страница „ТАКАВА КАКВАТО Е“ без каквато и да е гаранция – изрична или предполагаема.

Всяка отговорност на „ДОВЕРИЕ-ГРИЖА“ ЕАД за вреди, произтичащи от достъпа или използването на тази интернет страница – независимо от правната причина, включително непозволено увреждане – се ограничава до размера на вредите, причинени умишлено или поради груба небрежност.

Информацията, съдържанието или материалите, станали достъпни чрез тази интернет страница, може да включват неточности или грешки. „ДОВЕРИЕ-ГРИЖА“ ЕАД не гарантира точността, надеждността или пълнотата на информацията и не носи отговорност за каквито и да е грешки или други неточности, свързани с информационното съдържание или материалите, публикувани тук. „ДОВЕРИЕ-ГРИЖА“ ЕАД не поема отговорност за постоянното актуализиране на изявленията, съдържащи се в тази интернет страница.

„ДОВЕРИЕ-ГРИЖА“ ЕАД полага сериозни усилия да поддържа тази интернет страница свободна от вируси, но ние не можем да гарантираме пълното отсъствие на вируси. Затова Ви препоръчваме да се погрижите за адекватната защита срещу вируси (напр. използване на антивирусни програми) преди да изтеглите документи или данни.

 
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Ако се установи, че която и да е част от тези Общи условия е неприложима (недействителна), всички останали части на тези Общи условия остават в сила.
Тези Общи условия уреждат отношенията ни с Вас и представляват цялото ни споразумение с Вас.

Спрямо настоящите Общи условия и съдържанието на тази интернет страница се прилагат разпоредбите на българското право, като съдилищата в Република България имат изключителната компетентност за разглеждане и решаване на всякакви спорове във връзка с тези Общи условия.

Тези Общи условия бяха приети и влизат в сила на 01.07.2022 г.